قهوه و دیابت نوع ۲

مطالعات پزشکی ارتباط بین مصرف متوسط روزانه قهوه و کاهش ریسک ابتلا و یا پیشرفت دیابت نوع ۲ را نشان داده اند. اینکه دقیقاً چه چیزی در قهوه باعث این امر می شود نظرات متفاوتی ارائه شده است. ولی مطالعات کاهش ۲۵% در ابتلا یا پیشرفت دیابت نوع ۲ را با مصرف روزانه به طور […]