عربیکا ربوستا

Arabica در مقایسه با Robusta

از لحاظ گیاه شناسی بالغ بر صد گونه گیاهی برای قهوه شناسایی شده است ولی دو گونه آن اکثریت قهوه مورد تجارت قرار گرفته در دنیا میباشد . Coffea Arabica و Coffea Canephora ( یا همان Robusta ) این دو گونه تفاوتهای بسیاری با هم دارند که در زیر ده تفاوت بارز آنها را می خوانید . […]